Vind de reis die bij u past:

Reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN 

Artikel 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a."reisorganisator": TOPO-AKTIEF V.O.F, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Lange Hezelstraat 32, en alle met deze VOF samenwerkende en aan haar gelieerde ondernemingen;
b."reisovereenkomst": de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden, van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
1. verblijf, 2. vervoer, 3 een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;
c. "reiziger":
1˚ de wederpartij van de reisorganisator, degene ten behoeve waarvan de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
2˚ zijn of haar vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n);
d. "overmacht": abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgs-maatregelen niet konden worden vermeden, zoals mechanische pech, natuurrampen, staking, wijziging in vertrek- en/of aankomsttijden, oorlog, brand en overheidsmaatregelen.

Artikel 2: AANMELDING EN BETALING
1. Deelnemers kunnen zich opgeven door een boekingsformulier te zenden via de website van TOPO-AKTIEF, www.topo-aktief.nl
2. Zodra het boekingsformulier is verstuurd gaat de reisovereenkomst in. U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van de binnengekomen boeking. Nadat alle noodzakelijke reserveringen zijn gedaan en bevestigd zijn geworden stuurt Topo-Aktief een bericht naar de reiziger waarbij de reservering wordt bevestigd. Een factuur wordt per post of mail verstuurd.
2. Bij aanmelding dient 15% van de reissom te worden betaald direct na ontvangst van de factuur. De premie voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering dient eveneens direct te worden voldaan. Het restbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in het bezit van TOPO-AKTIEF te zijn.
3. Bij aanmelding binnen 6 weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4. Alle kosten die Topo-Aktief moet maken om de hen toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de desbetreffende aanmelder.

Artikel 3: REISSOM
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, is gebaseerd op twee of meer reizigers die een kamer delen, en omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals in het programma gepubliceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden ons niet. In de beschrijving van de tocht is vermeld welke voorzieningen in de reissom zijn begrepen.
2. Er zijn toeslagen voor 1 persoonskamer en eenpersoonsarrangementen.
3. Niet inbegrepen zijn de kosten van een reis- en annuleringsverzekering.
4. Bij uitzondering kan een correctie op de reissom noodzakelijk zijn, ten gevolge van sterke koerswijzigingen of wijziging in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten en milieutoeslagen), voor zover deze bij het samenstellen van het programma nog niet definitief bekend was. De deelnemer wordt hiervan uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis op de hoogte gesteld.
5. Slechts indien de reisorganisatie de gepubliceerde reissom ingevolge van het vorige lid met meer dan 10 % verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren – met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden – mits de betreffende annulering plaatsvindt binnen 8 dagen nadat de verhoging aan de reiziger is meegedeeld. Nadien is kosteloze annulering niet meer mogelijk.

Artikel 4: RESERVERINGSKOSTEN
Per boeking betaalt u € 25 reserveringskosten, bij verzendingen naar het buitenland wordt € 35 reserveringskosten in rekening gebracht. Bovendien betaalt u voor reservering van treintickets € 40 per party (incl. aangetekend versturen van de tickets). Wijzigingskosten na facturering  € 40 per boeking. Boekt u een trektocht, dan dienen we de boeking uiterlijk 3 weken voor vertrek ontvangen te hebben, bij een standplaatsreis is dit 2 weken voor vertrek.

Vluchten laten we door onze partner TravelXL inboeken. Wij blijven u natuurlijk wel adviseren in de keuzes van vervoer naar en van uw bestemming.
Het vliegticket: In het geval dat de luchtvaartmaatschappij zijn verplichtingen niet nakomt, is men niet verzekerd voor het vliegticket. De luchtvaartmaatschappij moet hiervoor compenseren.

Artikel 5: ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Indien wordt afgezien van deelname aan een reis, zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom met een minimum van € 60 p.p.. Bij annulering tussen 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 40% van de reissom. Bij annulering tussen 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom. Bij annulering tussen 14 dagen tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom. Annulering dient per email of schriftelijk doorgegeven te worden.
Voor vluchten en treinen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.

Artikel 6: VERZEKERING
Een reisverzekering is verplicht. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

Artikel 7: REISDOCUMENTEN
De deelnemers dienen bij vertrek in het bezit te zijn van alle benodigde documenten (GELDIG paspoort of ID-kaart, visa, etc.) Indien hij/zij de reis bij gebrek aan de nodige documenten niet of niet geheel kan meemaken, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn of haar rekening. Uiteraard geeft de reisorganisatie uitgebreide informatie over de benodigde documenten.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATIE
1. TOPO-AKTIEF is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Dit zijn mede de verwachtingen die een reiziger kan hebben op grond van publicaties van de reisorganisator.
2. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen meebrengen.
3. TOPO-AKTIEF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, geleden door deelnemers aan de TOPO-AKTIEF reizen, door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie dan ook toegebracht, behoudens grove nalatigheid of duidelijk aantoonbare schuld. Evenmin is TOPO-AKTIEF aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen. Deze uitsluiting van elke aansprakelijkheid geldt mede ten behoeve van de medewerkers van TOPO-AKTIEF.
4. TOPO-AKTIEF is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. de gezondheidsconditie van de reiziger; b. handelingen van niet direct bij de uitvoering betrokken derden; c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, zoals vluchtvertragingen.
5. TOPO-AKTIEF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

Artikel 9: CONDITIE, GEZONDHEID EN UITRUSTING
Op het programma van TOPO-AKTIEF staan lichte, matig zware, middelzware en zware wandelreizen. Sommige zijn ook geschikt voor onervaren wandelaars. Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke uitrusting en van de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke conditie voor de betreffende tocht. TOPO-AKTIEF is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemers.

Artikel 9: KLACHTEN
Eventuele klachten over de uitvoering van de reizen dienen, voor zover mogelijk, op de plaats waar de klacht ontstond, mondeling of per mail te worden ingediend bij de accommodatie waar u verblijft indien de klacht de accommodatie betreft. Indien het probleem niet naar wens wordt behandeld richt u zich op de lokale agent of vertegenwoordiger van Topo-Aktief. Als dit niet mogelijk is, of de klacht dan nog niet bevredigend kan worden opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer in Nederland schriftelijk worden ingediend bij TOPO-AKTIEF onder overlegging van de nodige bewijsstukken (bijv. foto’s).